Názov klubu súvisí s históriou regiónu hneď v niekoľkých ohľadoch. Obec Zemplínske Hámre, ktorej minulosť je úzko spojená s ťažbou a spracovaním železnej rudy, leží v tesnej blízkosti sopečného pohoria Vihorlat. Sopečná struska vzniká počas vulkanickej činnosti, je tvorená časticami pórovitej štruktúry vyvrhovanými z útrob Zeme v čase explozívnej erupcie. Strusky vytvorené človekom je možné rozdeliť na strusky metalurgické – vznikajúce pri tavení kovov a strusky ako produkty spaľovania pevných palív a odpadov. Na základe prečítaného je možné súdiť, že strusku je možné považovať jednak za vulkanický produkt Vihorlatských vrchov a zároveň za vedľajší produkt niekdajšej železiarskej výroby sústredenej na mieste súčasnej obce Zemplínske Hámre.

Poslanie a činnosť

Klub priateľov Gazdovského dvora Struska je neformálnym zoskupením priaznivcov podujatí organizovaných v priestoroch Gazdovského dvora a v jeho priľahlom okolí. Poslaním klubu je vytváranie aktivít, ktoré svojou obsahovou náplňou vedú k zlepšeniu kvality Gazdovským dvorom poskytovaných služieb.

Štruktúra a obsadenie

  • Vulkán – zodpovedný vedúci klubu – uviesť meno a priezvisko
  • Strusky – členovia klubu – uviesť mená a funkcie
  • Úlomky – sympatizanti klubu – uviesť aktuálny počet
  • Skalná skupina – aktívni členovia klubu a sympatizanti
  • Vedľajší produkt – pasívni členovia klubu a sympatizanti

Členstvo a hierarchia

Uchádzač o členstvo v klube vyplní kontaktnú kartu. Po jej zaevidovaní zodpovedným vedúcim klubu je uchádzač vedený ako sympatizant klubu. Zodpovedný vedúci klubu rozhoduje na základe vlastného uváženia o tom, či sympatizantovi klubu bude udelené členstvo v klube. Perspektívu stať sa členom klubu má spravidla aktívny sympatizant disponujúci schopnosťami a vedomosťami, ktoré sú predpokladom pre ďalšie napredovanie klubu. Členom klubu sa stáva sympatizant po vyplnení a následnom schválení prihlášky zodpovedným vedúcim klubu. Zodpovedný vedúci klubu je menovaný spomedzi členov klubu vedením Gazdovského dvora. Sympatizanti klubu sú informovaní o aktivitách organizovaných na pôde Gazdovského dvora a v jeho blízkom okolí. Členovia klubu sa aktívnym spôsobom podieľajú na organizovaní aktivít a plnia úlohy zadávané zodpovedným vedúcim klubu, ktorý je poverený tak riadením klubu, ako aj spravovaním administratívy vyplývajúcej z klubovej činnosti. 

Členovia a sympatizanti klubu disponujú preukazom alebo určitým predmetom symbolizujúcim ich prislušnosť ku klubu (špeciálny žetón, prívesok vyrobený v rámci tvorivej dielne a podobne) a majú nárok na zľavu určitej služby alebo produktu. DODEFINOVAŤ

Struska a jej využitie

Struska je hrubozrný materiál čierneho zafarbenia s ostrými hranami a skleným leskom. Vznika spontánne pri vulkanickej činnosti alebo ako vedľajší produkt termických a spaľovacích priemyselných procesov. Napriek tomu, že strusku je možné chápať ako odpadový produkt, našla svoje využitie najmä pri stavbe ciest a výrobe tvárnic. A tak ako struska, i ľudia často hľadajú možnosť a priestor, kde by boli žiadanými a užitočnými. Klub priateľov Gazdovského dvora Struska je tu pre šikovných ľudí ochotných priložiť ruku k dielu. Struska je tu pre Vás!